Scholen

AZC Prinsenbos

Werken op basisschool Prinsenbos is geen dag hetzelfde. Onze kinderen wonen vrijwel allemaal op het AZC Prinsenbos. De leerlingen ontvangen onderwijs en begeleiding aansluitend bij hun eigen niveau. Sommige leerlingen bezoeken de school maar kort en ontvangen een specifiek nieuwkomersprogramma. Andere leerlingen verblijven langer op het asielzoekerscentrum en krijgen zoveel mogelijk een regulier onderwijs- programma. We werken met PBS (positive behaviour support) en staan voor een fijn en veilig schoolklimaat voor iedereen. Kinderen krijgen onderwijs en begeleiding aansluitend bij hun eigen niveau. Een team van gemotiveerde professionals staat voor de kinderen en hun ouders klaar.

 • Prinsenbos 26
  5126 ND Gilze
 • 0161-456136
 • Email

Berkeloo

Op Berkeloo laten we alle kinderen stralen. We zetten kinderen in hun kracht door goede eigenschappen, kwaliteiten en talenten te benadrukken, coöperatief te werken, te prikkelen en aandacht te geven. Kinderen zijn nieuwsgierig en leergierig. Ze nemen de verantwoordelijkheid voor hun leerdoelen en durven om hulp te vragen. Leerkrachten en ouders nemen samen verantwoordelijkheid om het kind hierbij zo goed mogelijk te begeleiden. Kinderen leren in een omgeving die veilig en vertrouwd voelt, structuur en houvast biedt en bijdraagt aan een fijne sfeer. We stimuleren kinderen om gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. We inspireren elkaar door van en met elkaar te leren.

 • Hazelaarlaan 32-34
  5056XN BERKEL-ENSCHOT
 • 0135331144
 • Email

De Cocon

De Cocon is een (stads)school waar kinderen naar toe komen om kennis en inzichten te verwerven en om een aantal houdingen en vaardigheden te leren. We streven een sfeer van rust na waarin kinderen zich thuis voelen, maar zich vooral ook veilig en geborgen weten. We willen ze, in samenwerking met ouders, op een reële manier voorbereiden op hun verdere leven. Onze school geeft kinderen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontplooien en werkt zoveel mogelijk met adaptief onderwijs. We werken in heterogene groepen waar kinderen autonomie hebben over hun leerontwikkelingen. Dit doen we omdat we de aangeleerde vaardigheden verder willen uitbouwen.

 • Hoefstraat 173
  5014NK TILBURG
 • 0135434277
 • Email

De Kleine Akkers

Jenaplanschool de Kleine Akkers is een professionele leergemeenschap in ontwikkeling waarin kinderen, ouders en stamgroep-leerkrachten, op een open en nieuwsgierige manier omgaan met onszelf, de ander en de wereld. Wij gaan uit van groei, ontwikkeling en oogst. Dit doen we met betekenisvol onderwijs en vanuit onze bouwgrond waar de Akkerwaarden centraal staan. We doorlopen stappen van zelfstandigheid naar zelfredzaamheid en geven ruimte aan eigenaarschap om uiteindelijk tot ontwikkeling te komen, de oogst van de jenaplanessenties. Samen met Humankind kinderopvang zijn we een kindgericht centrum.

 • Burg Philipsenstraat 2
  5051CR GOIRLE
 • 0135342878
 • Email

De Kring

Op Jenaplanschool De Kring bieden we een veilige omgeving voor kinderen met wereldoriëntatie als hart van ons onderwijs. Elk kind haalt het beste uit zichzelf. We werken aan de totale ontwikkeling van het kind, in 3-jarige stamgroepen. De vier basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering in een ritmisch weekplan staan centraal. Jenaplanessenties waarin kinderen leren ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren en verantwoorden zijn voor ons belangrijk. Op deze wijze worden onze kinderen zelfverantwoordelijke mensen die een vreedzame en democratische maatschappij bewerkstelligen. We zijn en blijven een lerende organisatie. Samen bereik je meer dan alleen!

 • Isabella van Spanjestraat 2
  5122LE RIJEN
 • 0161223987
 • Email

De Lochtenbergh

Op De Lochtenbergh dragen we samen bij aan de ontplooiing van onze kinderen tot veerkrachtige individuen. Samen betekent dat leerkrachten, kinderen en ouders actief een rol spelen vanuit eigen expertise, talenten en kwaliteiten. Ontplooiing is de ontwikkeling in de breedste zin van het woord op het gebied van kennis, vaardigheden en de unieke identiteit van kinderen. Veerkrachtig betekent dat kinderen vanuit een stevige basis gemotiveerd leren en met vertrouwen en kracht de toekomst positief tegemoet kunnen zien. Dit doen we door relatie bovenaan te zetten: eerst het kind, dan de leerling. Door eigenaarschap te nemen en te geven. Door betekenisvol onderwijs te verzorgen en door duidelijke kaders af te spreken.

 • Perosistraat 150
  5049LP TILBURG
 • 0135470160
 • Email

De Regenboog

Op de Regenboog creëren we een veilige omgeving waarin kinderen gezien en gehoord worden. In ons dagelijkse werk benaderen wij kinderen vanuit een basis van veiligheid, respect en zelfvertrouwen. Dit geven we mee aan de leerlingen. We creëren daardoor een sfeer waarin iedereen zichzelf mag zijn. We streven naar een optimale ontwikkeling voor iedereen. Hierbij werken we samen met het kind, ouders en omgeving. Wij spelen samen en leren van en met elkaar. Hierdoor stimuleren we het zelfvertrouwen en de zelfbewustwording van het kind.  De Regenboog, hier word je gezien en gehoord, samen ontwikkelen we verder!

 • Dirigentenlaan 17
  5049EA TILBURG
 • 0135470285
 • Email

De Vlashof

Op De Vlashof zijn we er voor jou! Samen inspireren wij kinderen in zichzelf te geloven, zodat ze hun dromen waar kunnen maken. Dit doen we door ze, vol vertrouwen, zelf verantwoordelijk te leren zijn voor hun toekomst! Een sterk punt van De Vlashof is dat alle leerkrachten proberen die aandacht, leerstof en zorg te bieden die bij het kind past. Op cognitief gebied vinden wij het belangrijk dat kinderen in een veilige omgeving kunnen leren waarbij wij rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. Op sociaal-emotioneel gebied vinden we het heel belangrijk hoe leerlingen met elkaar omgaan. Wij zijn een Vreedzame school. Naast onze jaargroepen hebben wij een Taalgroep.

 • Bartokstraat 131
  5011JB TILBURG
 • 0134551778
 • Email

De Wichelroede

Op De Wichelroede voelen kinderen zich welkom en mogen ze zichzelf zijn. Naast de kernvakken, bieden we leerlingen de ruimte hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. In een veilige en rijke leeromgeving verwerven kinderen basiskennis en basisvaardigheden. Kinderen zijn zoveel mogelijk eigenaar van hun eigen leerproces. Ze krijgen inzicht in wat ze leren, waarom dat belangrijk is en hoe ze verder kunnen komen. Ze leren een onderzoekende houding aan te nemen en eigen keuzes te maken. We bieden een gemeenschap waarin kinderen verbondenheid voelen met zichzelf, de ander en de wereld. Kortom, samen spelen, werken en ontwikkelen zorgt voor groei!

 • Van Heeswijkstraat 1-B
  5071CT UDENHOUT
 • 0135111692
 • Email

De Wildschut

Op De Wildschut krijgen leerlingen de ruimte om zich veelzijdig en op eigen wijze te ontwikkelen en presenteren door individueel en samen te werken in een veilige en inspirerende sfeer. Een kind dat zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt, zit lekker in zijn vel en komt tot leren. We laten talenten tot bloei komen door o.a. te werken met coöperatieve werkvormen. Elk kind verdient een prettige omgeving waarin het zich kan ontplooien. Het fundament van ons onderwijs bevat de vier kernwaarden kindergericht, toekomstgericht, inspirerend en verbindend. We zijn een school waar didactisch resultaat belangrijk is. Onze aandacht gaat uit naar samen leren, zowel bij leerlingen als bij leerkrachten.

 • Raadhuisstraat 3
  5126CK GILZE
 • 0161455838
 • Email

Den Bijstere

Alles wat aandacht krijgt, groeit". We streven ernaar om de kinderen op Den Bijstere de aandacht te geven die ze nodig hebben om uit te groeien tot hun prachtige zelf. Kinderen moeten zich prettig voelen om te kunnen groeien. Wij gaan uit van verschillen tussen kinderen, richten ons op het optimale resultaat, zorgen voor rust, regelmaat en respect en schenken aandacht aan normen en waarden. We werken a.d.h.v. vier kernwaarden: Eigenaarschap, Verbondenheid, In Beweging en Onderzoeken. We werken met jaargroepen maar zoeken de samenwerking tussen groepen dagelijks op. Daarbij gaan we in op de individuele leervragen van kinderen. Zo worden onze kinderen eigenaar van hun leerproces. Samen leren, van en met elkaar, is het uitgangspunt!

 • Daltonerf 8
  5014HZ TILBURG
 • 0135423772
 • Email

D'n Hazennest

Kindercampus Hazennest in Tilburg-Noord staat voor goed onderwijs, structuur en een veilige omgeving.  Wij geloven in de (meer)waarde van een breed kindcentrum voor onderwijs, ontwikkeling, opvang en ont-zorgen. Een plek waar leerlingen, ouders en medewerkers hun leer-kracht kunnen ontwikkelen en waar we leren samenleven. Betrokken, betekenisvol, behoefte gestuurd en bewegend leren in heterogene groepen: dat is de kracht van Kindercampus Hazennest.

 • Vermeulenstraat 30
  5012HB TILBURG
 • 0135470016
 • Email

Harten4

Op basisschool Harten4 willen we dat kinderen iedere dag met zin en plezier naar school komen. Dat de dagelijkse schooldag een klein feestje wordt en dat je van harte welkom bent. Wat belangrijk is voor de kinderen is belangrijk voor ons. Een aantal kenmerken van onze school: - kleine school waar iedereen elkaar kent - kinderen worden sterk betrokken bij de dagelijkse school activiteiten - keileuke thema’s waar alle kinderen hun eigen ‘ei’ in kwijt kunnen - goed reken- en taalonderwijs - oog voor elkaar, jezelf en de wereld om je heen En dat alles door een enthousiast team van leerkrachten: een knipoog, een glimlach, een aai over je bol. Iedere dag gegarandeerd een persoonlijke groet!

 • Cederstraat 4
  5037JD TILBURG
 • 0134670771
 • Email

Kindcentrum de Mortel

Op De Mortel zorgen we in een inspirerende leeromgeving dat leerlingen zelfbewust participeren in een veranderende samenleving. Ze zijn mede-eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor elkaar en onze omgeving met aandacht voor wel- bevinden, respect, behulpzaamheid en zorgzaamheid. Leerlingen leren groepsoverstijgend samenwerken, reflecteren op hun eigen denken en handelen en ontwikkelen executieve functies. De leerkracht biedt basiskennis en vaardigheden aan waardoor zij zich nog beter ontwikkelen. We leren leerlingen om respectvol en behulpzaam in een groep te participeren en met elkaar om te gaan. Leerkrachten geven daarbij zelf het goede voorbeeld.

 • Perweide 5
  5071AC UDENHOUT
 • 0135112085
 • Email

St Caecilia

'Samen groeien'; dat is waar we voor gaan en staan. Leren doe je samen. Daarom leren we kinderen samenwerken, verantwoordelijkheid dragen en naar zelfstandigheid te groeien in onze steeds veranderende wereld. We volgen de ontwikkeling van ieder kind nauw en spelen er continu op in zodat ieder kind blijft groeien. Daarbij laten we ieder kind in zijn waarde. Vanzelfsprekend kun je alleen leren als je je 'thuis voelt op school'. Daarom werken we aan een respectvol en veilig klimaat waarin regelmaat en structuur een plaats hebben.

 • Schoolmeesterstraat 2
  5056KK BERKEL-ENSCHOT
 • 0135331360
 • Email

Rennevoirt

Rennevoirt is een Jenaplanschool. We werken naar de gemeenschappelijke norm van 20 basisprincipes van het Jenaplanonderwijs. Als school, samen met kinderen, ouders en team, blijven we werken om iedereen een zo goed en fijn mogelijke plek in de samenleving te geven. Kenmerkend voor Rennevoirt is dat wij de nadruk leggen op het creëren van een specifieke leef- werkgemeenschap. Dit houdt voor ons in dat we zorgdragen voor een evenwicht tussen pedagogische en onderwijskundige aspecten, die gestalte krijgen binnen de driejarige stamgroep. Rennevoirt richt zich naast de cognitieve aspecten op de veelzijdige, creatieve ontplooiing van de talenten van kinderen. Rennevoirt, meer dan een gewone school!

 • Antonie van Dycklaan 1
  5056CP BERKEL-ENSCHOT
 • 0135333565
 • Email

Stelaertshoeve

Op De Stelaertshoeve ontplooien kinderen hun talenten. Ze laten zien waar ze goed in zijn. Daarbij passen ze de geleerde kennis en vaardigheden met zelfvertrouwen toe. Dat zelfvertrouwen krijgen ze bij een goed zelfbeeld. Dit benadrukken we door te werken met PBS (positive behaviour support) en zo onze kinderen een positieve, tolerante en kritische houding bij te brengen over zichzelf, anderen en de samenleving. Onze kinderen leren zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te leven. Wij vinden het belangrijk om samen te werken en samen te spelen, weerbaar te zijn en een grote mate van zelfredzaamheid te hebben. Daarbij passen ze de geleerde kennis en vaardigheden toe. Wij nemen onze kinderen serieus.

 • Eilenbergstraat 258
  5011EC TILBURG
 • 0134551292
 • Email