Tangent

Organisatie
De dagelijkse leiding van en verantwoordelijkheid voor Tangent is in handen van het College van Bestuur (CvB) die hierbij wordt ondersteund door de samenwerkers van het bestuurskantoor. Toezicht wordt gehouden door de vijf personen tellende Raad van Toezicht (RvT). Het CvB is werkgever van de samenwerkers van Tangent.De RvT controleert het handelen van het CvB en staat het CvB gevraagd en ongevraagd terzijde. De RvT is werkgever van het CvB. De directeuren van de Tangent-scholen zijn integraal schoolleider. Op organisatieniveau nemen zij deel aan het directeurenberaad. Op het bestuurskantoor van Tangent werken beleidsadviseurs en samenwerkers op het gebied van HRM, ICT, Onderwijs en Kwaliteitszorg, Financiën en Communicatie. Zij ondersteunen, stellen kaders en geven advies.
 
Dagelijkse leiding op de locaties
De directeuren zijn binnen bestuurlijke kaders verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen op hun locatie. Zij zijn niet alleen directeur van hun eigen locatie maar vertegenwoordigen samen met het College van Bestuur het collectief leiderschap van Tangent. Zij zijn verantwoordelijk voor het verbinden van het bovenschools beleid met de dagelijkse gang van zaken op de locaties. Zij zijn gezamenlijk aanspreekbaar op het behalen van de doelen van de organisatie.
 
Medezeggenschap
De ouders en samenwerkers praten via medezeggenschapsraden mee over het beleid van Tangent. Op de locaties zijn de medezeggenschapsraden (MR) het inspraakplatform; de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is het inspraakorgaan op bovenschools niveau. Kinderen praten eveneens mee over het beleid van Tangent. Op de locaties zijn de kinderraden het inspraakplatform; de toekomstige gemeenschappelijke kinderraad wordt het inspraakplatform op bovenschools niveau.