Onderwijskwaliteit

Kwaliteit maken we samen.
Tangent en haar locaties werken vanuit een gezamenlijke bedoeling. Deze is verwoord in onze missie: Wij begeleiden kinderen in hun ontwikkeling naar zelfbewuste jonge mensen, die met elkaar verantwoordelijkheid nemen in een veranderende samenleving.

 

Dat wat we willen – ambitie van de Locatie
Locaties hebben eigen ambities, gebaseerd op het potentieel van de leerlingen en de samenwerkers. Deze ambities en de resultaten die zij daarop behalen, bespreken zij meerdere keren per schooljaar met de Beleidsadviseurs Onderwijs en Kwaliteit. Op die momenten wordt besproken wat er gebeurt om de ambities te behalen. Wanneer het locaties goed lukt om de basiskwaliteit én de eigen ambities na te streven, staat in het gesprek het verhogen van ambities centraal.
 
Dat wat hoort – Ambitie Tangent
Samenwerkers bij Tangent spreken ook met elkaar af ‘wat hoort’.
Onze Tangentials zijn: Ik Sterk, Samen Sterk & Wereld Sterk. Deze  waarden zie je terug ons dagelijkse handelen en in de manier waarop we met elkaar omgaan. Hiermee zijn wij het voorbeeld voor onze leerlingen in hun ontwikkeling naar dat zelfbewuste jonge mens.
 
Locaties werken met elkaar samen maar werken ook samen met het bestuur. Elke locatie heeft een coördinator of expert op het gebied van taal, rekenen, hoogbegaafdheid en sociale veiligheid. Zij werken samen in hun eigen netwerk en vormen daar een leergemeenschap. Ook de directeuren en intern begeleiders werken in een leergemeenschap. Hier leren, ontdekken en ontwikkelen zij samen. Namens het bestuur sluiten de Beleidsadviseurs Onderwijs en Kwaliteit aan bij deze leergemeenschappen om samen met hen te bewaken dat we de bedoeling blijven nastreven. Wanneer nodig verbinden zijn de netwerken met elkaar.
 
Per locatie is de directeur verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit. Kwaliteit maken we echter samen. Veel locaties gebruiken hiervoor ambitie en kwaliteitskaarten. Deze zorgen voor focus en doelgerichtheid aan de voorkant en borging aan de achterkant van een ontwikkelproces. Zo weet elke samenwerker snel wat er van hem/haar wordt verwacht en spreekt men dezelfde taal. Ook het bestuur werkt haar kwaliteitsbeleid uit in concrete kwaliteitskaarten, vanuit een interdisciplinaire ambitie. Zowel locaties als het bestuur baseren hun kwaliteitsbeleid op interne analyses (van bijvoorbeeld tevredenheid van ouders, leerlingen en samenwerkers en van opbrengsten) én op feedback van externe partners (zoals de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, de gemeente en de collega’s van jeugdhulp).  
 
Locaties leggen verantwoording af aan hun medezeggenschapsraad (MR) en het bestuur aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en de raad van toezicht (RvT). Het belangrijkst hierin vinden wij de dialoog die ontstaat wanneer samenwerkers kwaliteit maken met elkaar. De dialoog maakt de kwaliteit steeds een beetje beter.
 
Dat wat moet – de basis op orde
Zonder fundament als basis kun je niet bouwen. Alle samenwerkers dragen bij aan die basiskwaliteit: ‘dat wat moet’. Niet toevallig is de titel van ons Koersplan: Samen sterK IN De basis
 
Dat houdt in dat alle locaties weten met welke populatie zij werken, ze goed en uitdagend onderwijs geven en dat zij veel gebruik maken van de kennis die ouders hebben van hun kinderen.
 
Voor ons staat het behalen van de referentieniveaus met onze leerlingen gelijk aan het bieden van kansen: met een goed niveau op taal en rekenen en kennis van jezelf en de wereld, kun je een volgende stap maken in de samenleving.