GMR

Bij Tangent is inspraak geregeld via Medezeggenschapsraden. Elke school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit ouders en personeelsleden van de school. De MR bespreekt zaken die de eigen school aangaan. Daarnaast heeft de MR advies- en instemmingsrecht over beleidsbeslissingen op schoolniveau.
 
De GMR bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van ouders en personeelsleden van de scholen van Tangent. De GMR overlegt met het College van Bestuur over zaken die alle scholen van Tangent aangaan. Daarnaast heeft de GMR advies- en instemmingsrecht over voorgenomen besluiten van het College van Bestuur. De vergaderstukken zijn openbaar en kunnen worden geraadpleegd via onderstaande links.
 
In dit filmpje kunt u zien wat de GMR doet. 
Via deze link kunt u agenda's, besluiten en highlights van de GMR terugvinden.
 
Voor contact kunt u een e-mail sturen naar de GMR. 
Voorzitter Tom Hutten
Secretaris Gijs van Hal